Harmonogram realizacji

 

Projekt będzie realizowany od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

 

I. W ramach projektu odbędzie się sześć konferencji:

 

1. Konferencja w Gminie Żmudź  pod nazwą „Polska Wschodnia na tle kraju – szanse i bariery rozwoju obszaru”. Dwudniowa konferencja odbędzie się w okresie od 01.12.2012 r. do 28.02.2013 r.

 

Poświęcona ona będzie szczególnej sytuacji województw Polski Wschodniej, ich niekorzystnym wyróżnianiem się na tle całego kraju, a także zdefiniowaniu szans i barier ich rozwoju. Będzie to dwudniowa  konferencja, mająca na celu zapoznanie uczestników z trudną sytuacją Polski Wschodniej, przyczynami dla których jest ona uważana za obszar szczególny, wymagający podjęcia nadzwyczajnych środków wspierających rozwój oraz czynnikami zarówno korzystnie wpływających na rozwój, jak i go hamujących. W trakcie konferencji zostanie także zdefiniowany ogólny potencjał prorozwojowy obszaru, który powinien być wykorzystywany w procesie jego rozwoju.

 

Obszar Polski Wschodniej zostanie zaprezentowany w szerszym, ogólnokrajowym kontekście. Wyszczególniony zostanie także fakt, iż województwa wschodniej Polski należą do najsłabszych ekonomicznie regionów całej Unii Europejskiej, a wskaźniki opisujące ich stan obecny kształtują się poniżej średniej unijnej.

 

2. Konferencja w Gminie Stary Dzików pod nazwą „Promocja walorów Polski Wschodniej sposobem na wzrost gospodarczy gmin i regionów”. Dwudniowa konferencja odbędzie się w okresie
01.03.2013 r. – 31.05.2013 r.

 

Celem przeprowadzenia konferencji będzie uzmysłowienie jej uczestnikom, jak ważne jest promowanie istniejących walorów Polski Wschodniej i jak korzystnie może to wpłynąć na gospodarkę poszczególnych gmin i regionów. Na konferencji ukazane zostanie, jak mało rozpoznawalne są walory turystyczne i inwestycyjne wschodnich województw Polski oraz jakie działania powinny być podjęte na poziomie lokalnym i regionalnym, by ta niekorzystna sytuacja została zmieniona. Na konferencji będą również prezentowane różnorodne metody promocji by informacje o regionach Polski Wschodniej docierały do jak największej grupy odbiorców.

 

3. Konferencja w Gminie Wielkie Oczy pod nazwą „Innowacyjna gospodarka na nienowoczesnym obszarze”. Dwudniowa konferencja odbędzie się w okresie 01.03.2013 r. – 31.05.2013 r.

 

Konferencja poświęcona będzie problemom związanym z niedostatecznym stopniem innowacyjności gospodarek gmin i regionów wschodnich, ich uzależnieniu od tradycyjnych branż, trudności
 z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, barier rozwoju branż nowoczesnych, niskiej atrakcyjności dla inwestorów. Konferencja będzie wskazywać, w jaki sposób rozwijać branże nowoczesne na obszarze Polski Wschodniej oraz jakie czynniki negatywnie oddziałujące na ich rozwój należy w szczególności brać pod uwagę, w jaki sposób podnosić atrakcyjność obszaru dla inwestorów branż innowacyjnych i zachęcać ich do inwestowania w Polsce Wschodniej

 

4. Konferencja w Gminie Dubienka pod nazwą „Problemy rozwojowe obszarów wiejskich Polski Wschodniej”. Dwudniowa konferencja odbędzie się w okresie 01.12.2013 r. – 28.02.2014 r.

 

Konferencja będzie poświęcona problemom rozwojowym  obszarów wiejskich Polski Wschodniej, które są bardziej dotknięte negatywnymi trendami , którymi cechuje się cały przedmiotowy obszar. Podczas konferencji opisane zostaną niekorzystne zjawiska, z którymi borykają się gminy wiejskie Polski Wschodniej. Identyfikowane będą również szanse na poprawę sytuacji i kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte w celu złagodzenia zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej.

 

5. Konferencja w Gminie Tyszowce pod nazwą „Sektor B+R warunkiem koniecznym rozwoju nowoczesnej gospodarki na obszarze Polski Wschodniej”. Dwudniowa konferencja odbędzie się w okresie 01.03.2014 r. – 31.05.2014 r.

 

Konferencja poświęcona będzie roli sektora B+R w rozwoju nowoczesnej gospodarki oraz konieczności jego wspierania na obszarze Polski Wschodniej, by stymulować proces jego wzrostu oraz korzystne zjawiska ekonomiczno – społeczne.

 

6. Konferencja podsumowująca w Gminie Żmudź pod nazwą „Ponadregionalna współpraca na rzecz rozwoju szansą Polski Wschodniej”

Dwudniowa konferencja odbędzie się w okresie 01.03.2014 r. – 31.05.2014 r.

         Konferencja podsumowująca będzie skoncentrowana na uzmysłowieniu uczestnikom, jak istotna jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze Polski Wschodniej. Konferencja podkreśli efektywność działań wspólnych, ich zwiększone oddziaływanie i osiągany dzięki nim efektu synergii – wspólnego wdrożenia polityki prorozwojowej są trwalsze i pełniejsze, niż gdyby działania prorozwojowe podejmowane były przez każdą z jednostek oddzielnie.

 

Szczegółowe terminy konferencji będą udostępniane na stronie internetowej projektu w trakcie jego realizacji.

 

II. Opracowanie analiz i dokumentów strategicznych

1. Opracowanie analizy porównawczej dla wszystkich gmin umożliwiającej zidentyfikowanie posiadanych zasobów oraz szans i barier rozwojowych ułatwiających prowadzenie wspólnej polityki rozwoju.

 

2.Opracowanie dokumentu strategicznego dla Gminy Stary Dzików „Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików w Aspekcie Współpracy Ponadregionalnej na lata 2013 – 2020”. Opracowanie tego dokumentu służyć będzie wdrożeniu długookresowej współpracy na rzecz rozwoju. Dokument będzie stanowił bazę i punkt odniesienia do planowanych wspólnych działań prorozwojowych.

 

Opracowanie tych dokumentów planowane jest w okresie 01.09.2012 r. – 30.11.2012 r.

 

3. Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dla wszystkich gmin pn. „Ponadregionalna Strategia Współpracy na Rzecz Wzrostu Innowacyjności i Konkurencyjności Regionów Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020”.

 

Dokument będzie zawierał zapis polityki rozwoju, jaka prowadzona będzie przez gminy biorące udział w projekcie. Dokument będzie skupiał się na podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności obszaru oraz wykorzystaniu potencjału turystycznego, gospodarczego i kulturowego w procesie rozwoju.

 

Opracowanie tego dokumentu planowane jest w okresie 01.06.2014 r. – 31.08.2014 r.

 

III. Promocja obszaru objętego projektem prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu. Polegać będzie na opracowaniu folderów promocyjnych, wirtualnego spaceru, witaczy, tablic informacyjno – promocyjnych.

Dodatkowe informacje